Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aisa Solutions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aisa Solutions.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat Aisa Solutions streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aisa Solutions te mogen claimen of te veronderstellen.

Aisa Solutions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Aisa Solutions daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Aisa Solutions behoudt het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Aisa Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat die naar hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt op 30 september 2019.